Zhangjiajie Grand Canyon

The core scenic spot of Zhangjiajie is the Wulingyuan Scenic Area. Generally speaking, the tourism in Zhangjiajie is mainly Wulingyuan. Wulingyuan Scenic Area consists of Zhangjiajie National Forest Park, Tianzishan Nature Reserve, Suoxiyu Nature Reserve and Yangjiajie Nature Reserve. To Wulingyuan, you need to arrive by bus. The famous hot spots in the city are […]